PTV xLocate Server

 Översikt

PTV xLocate Server omvandlar postadresser till geografiska koordinater (geokodning). Omvänt kan servern även omvandla geografiska koordinater, som exempelvis GPS-lokaliseringsdata, till adresspunkter (omvänd geokodning). PTV xLocate Server utgör således fundamentet för den geografiska visualiseringen av objekt på digitala kartor, och är en nödvändig del av ett stort antal tillämpningar.

Vid geografisk kodning jämför PTV xLocate Server de införda respektive inlästa adresserna med uppgifter i en referensdatabas. Du kan påverka sökresultatet med hjälp av följande parametrar:

 • Binär: Endast exakt överensstämmande uppgifter visas

 • Fonetisk: Även likalydande adresser visas

 • Ungefärlig: Feltolerant sökning. Även felstavade adresser eller adresser med omkastade bokstäver accepteras

Den efterföljande klasseringen av adressen delar upp sökresultaten i fälten stad, postnummer, gata och gatunummer. Det görs en jämförelse mellan indata och utdata för dessa fält och resultaten delas upp i klasser:

 • Exakt (fullständig överensstämmelse)

 • Delvis exakt (trolig överensstämmelse, exempelvis vid fonetiska eller ungefärliga träffar)
 • Mindre än delvis exakt
 • Ej funnen eller ej inmatad

PTV xLocate Server täcker hela spektrumet av geografisk kodning: Från enskilda adresser till snabb partihantering av stora adressdatabaser. Vid partihantering kan du fastställa specialparametrar för klassificering av adresser. Sådana parametrar kan avgöra den vidare bearbetningen av de olika resultatklasserna, som exempelvis:

 • Exakt = godkänna
 • Delvis exakt = korrigera manuellt
 • Mindre än delvis exakt = förkasta

 

 

 Funktioner

 • Geokodning: geografisk kodning av adresser och adressdatabaser

 • Omvänd geokodning: Sökning av adresser utifrån geografiska koordinater

 • Olika koordinatformat: Exempelvis geodecimal, geografiska minuter och sekunder, WGS84 och PTV Mercator

 • Interaktiv adressökning: Tar fram förslag redan under adressinmatningen

 • Inställningsbara sökparametrar: binär, fonetisk, ungefärlig

 • Adressklassificering

 • Satsvis bearbetning: Satsvis bearbetning för snabb geografisk kodning av stora adressdatabaser

 • För Storbritannien och Nederländerna kan även långa postnummer väljas

 • Kombinerad transport: Målinriktad sökning efter färje- och tågkombinationer (Ferry/Piggyback)

 • Enkel integrering: Tack vare standardiserade gränssnitt (XML/SOAP/JSON)

 • Skalbart utförande

 • Aktivt stöd av multiprocessorsystem